Вимоги до оформлення статті

 

1.             До друку приймаються оригінальні, оформлені належним чином рукописи статей, які відповідають вимогам ДАК України, профілю журналу та містять наступні елементи:

  • постановку проблеми у загальному вигляді із зазначенням її зв’язків із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз наукових досліджень і публікацій, на які спирається автор;
  • формулювання мети статті (постановки завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки з даного дослідження;
  • перспективи подальших розвідок;
  • список використаних джерел, після якого подається references.

 

2.     Вимоги до оформлення статті.

Технічні:

Обсяг статті

4–6 сторінок (20000 знаків без урахування анотацій та списку використаних джерел)

Розміри полів

Усі поля – 20 мм.

Абзацний відступ

5 мм

Вирівнювання тексту статті, анотацій, переліків ключових слів

По ширині. Для форматування тексту не дозволяється використовувати табуляцію та зайві пробіли. Переноси не застосовуються.

Автоматична нумерація списків

Не застосовується

Текстовий процесор

Мicrosoft Word

Шрифт статті

Times New Roman

Міжрядковий інтервал

1,0

Розмір шрифта

11 рt

Рисунки

Не більше 4 у форматі JPG. Кількість рисунків, які є складовими частинами розв’язання задач (доведення тверджень) з природничих та математичних дисциплін, може бути збільшена. Усі рисунки мають бути пронумеровані (Рис. 1, Рис. 2 і т. д.), у випадку необхідності рисунки підписуються: Рис. 3. Вимірювання швидкості течії.

Таблиці

Створюються в текстовому процесорі Мicrosoft Word. Кожна таблиця повинна займати не більше одного аркуша (у книжковій орієнтації). Розмір шрифта тексту таблиці – не менше, ніж 10 pt. Усі таблиці мають бути пронумеровані (Таблиця 1, Таблиця 2 і т. д), у випадку необхідності таблиці підписуються аналогічно рисункам.

Формули

Формули та окремі математичні символи набираються лише у стандартних редакторах формул, які підтримуються текстовим процесором Microsoft Word. Виносні формули нумеруються в круглих дужках: (1), (2), (2.1), (2.2) тощо.

Вимоги щодо подання формул, рисунків, таблиць можуть бути визначені окремо в процесі подання матеріалів.

Тире, лапки, апостроф

При наборі тексту слід розрізняти символи тире (–) та дефісу (-): науково-методичний семінар, учні 5–7 класів, теорема – твердження, яке потребує доведення.

Як основний тип лапок слід застосовувати «...».

Апостроф використовується лише такий: сім’я.

Ініціали та прізвища

Ініціали та прізвища розділяються нерозривними пробілами так: у дослідженнях О. І. Петренка доведено такий факт.

Текст рукопису повинен містити:

Індекс УДК 

Визначається авторами. Набирається жирним шрифтом та розміщується у верхньому правому кутку аркуша.

Інформація про автора / авторів

(українською та англійською мовою)

Без скорочень для кожного автора вказуються: прізвище, ім’я та по батькові (для українського варіанту), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, ORCID. Контактна інформація: телефон (необов’язково), е-mail.

Вирівнювання по правому краю.

Назва статті 

Подається українською та англійською мовами. Повинна містити до 10 слів. Прописні літери, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, без абзацного відступу.

Анотації

Українською та англійською мовами (не менше, ніж 1800 знаків). Набираються курсивом.

Ключові слова

Від 5 до 10 слів (з тексту статті, які несуть змістовне навантаження з точки зору інформаційного пошуку). Набираються курсивом.

Посилання

Оформлюються за стилем APA (American Psychological Association). Методичні поради до оформлення посилань https://drive.google.com/file/d/19HfgnIx6ojZrCTx9QNh_XuZtw2Lu4_MN/view

Список використаних джерел

Рекомендується складати не більше ніж з 25 найменувань. Список повинен бути оформлений відповідно до вимог APA та містити References.

Джерела подаються за алфавітом і не нумеруються.

Для видань, починаючи з 2021–2022 рр., вказується DOI.

Можна використовувати сервіс Sciencehunter для автоматичного оформлення списку джерел.

Для оформлення списку джерел у розділі References використовується онлайн-конвертер для транслітерації: http://ukrlit.org/transliteratsiia

 

Рукописи, що не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

Статті приймаються лише на електронну пошту редакції: nashashkolaoano@ukr.net

 

ПРИКЛАД

УДК 37.014.3:061

Єлизавета Олександрівна Калина,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри освітнього менеджменту

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти

Одеської обласної ради», м. Одеса, Україна

Kalian.el.12@gmail.com,

https://orcid.org/0000-0003-0101-0085

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ (КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД)

 

Анотація. У статті наведено огляд стратегічних та інноваційних підходів реформування системи освіти в Україні. Оновлено зміст компетентностей та зроблено акцент на розвиток і формування комунікаційних навичок здобувачів шкільної освіти. На основі аналізу практичного досвіду європейських закладів освіти їх стратегій та Європейської довідкової рамки ключових компетентностей для навчання впродовж життя (2018), Європейського плану навичок для конкурентоспроможності, соціальної справедливості та стійкості (2020) було виявлено та охарактеризовано сутність основних змін та векторів в освіті.

Ключові слова: компетентності, компетентнісний підхід, зміст освіти, ключові компетентності, навчання впродовж життя, навички.

 

Yelizaveta Kalyna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Educational Management

of Odessa Regional Academy of In-Service Education,

Odesa, Ukraine

[email protected]

https://orcid.org/0000-0003-0101-0085

 

STRATEGIC AND INNOVATIVE APPROACH TO REFORMING THE CONTENT OF EDUCATION (COMPETENCE APPROACH)

 

Abstract. The article provides an overview of strategic and innovative approaches to reforming the education system in Ukraine. The content of competences has been updated and emphasis has been placed on the development and formation of communication skills of students of school education. Based on the analysis of the practical experience of European educational institutions, their strategies and the European Reference Framework of Key Competences for Lifelong Learning (2018), the European Skills Plan for Competitiveness, Social Justice and Sustainability (2020), the essence of the main changes and vectors in education was identified and characterized.

Key words: competences, competence approach, content of education, key competences, lifelong learning, skills.

 

Текст статті

список використаних джерел

Скворцова, С. О. (2010). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя на засадах контекстного навчання. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету: Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, (35), 66–71.

Сліпчишин, Л. В. (2020). Використання agilе-підходу в освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (55), 230–238.

 REFERENCES

Skvortsova, S. O. (2010). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia na zasadakh kontekstnoho navchannia [Formation of professional competence of future teachers based on contextual learning]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu: Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly, (35), 66–71 [in Ukrainian].

Slipchyshyn, L. V. (2020). Vykorystannia agile-pidkhodu v osviti [Using the agile approach in education]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, (55), 230–238 [in Ukrainian].

 

Дата надходження до редакці: 03.04.2023